Preposition 'Through' - Phrasal Verb Quiz

Quiz for Preposition: 'Through'

Choose the correct definition for each phrasal verb...

'Run through' means...
'Plow through' means...
'Live through' means...
'Go through' means...
'Sleep through' means...
'Plow through' means...
'Run through' means...
'Sit through' means...
'Plough through' means...
'Cut through' means...