Phonetics Exercise 1 - Answer Sheet

Level: Beginner

Topic: General

Grammar Topic: General

Submitted by:

Type: Lesson Plans

      Page: /       Download PDF (65 KB)

Lesson Plan Text

 

© 2006 UsingEnglish.com 

Phonetics- Answers 

Choose the correct answer 

 

1.  Cut 

a. 

/kʌ

ʌʌ

ʌt/ 

  b.  /kɜ

ɜɜ

ɜ:t/   c.  /ku:t/ 

2.  Jar 

a.  /ʧɑ

ʧɑ

ʧɑ

ʧɑ:/    b.  /ʤʤʤʤæ/     c.  

/ʤɑ

ʤɑ

ʤɑ

ʤɑ:/

 

3.  Food 

a.  /fʌ

ʌʌ

ʌd/    b.  /fʊʊʊʊd/   c.   

/fu:d/

 

4.  Very 

a.  /vəri:/  b.  /vʌ

ʌʌ

ʌri:/  c.  

/veri:/

 

5.  Show 

a.  /ʤʊ

ʤʊ

ʤʊ

ʤʊə/    b.  /ʃʃʃʃeə/    c.   

ʃʃ

ʃəʊʊʊʊ/

 

6.  Young 

a. 

/jʌ

ʌʌ

ʌŋ/

    b.   /ɪʌ

ɪʌ

ɪʌ

ɪʌŋ/   c.   /yʌʌʌʌŋ/ 

7.  Pleasure 

a. 

/pleʒ

ʒʒ

ʒə/

  b.  /plɜ

ɜɜ

ɜ:ʃʃʃʃə/   c.  /pleʃʃʃʃə/ 

8.  No 

a.  /nʊ

ʊʊ

ʊə/    b.  

/nəʊ

ʊʊ

ʊ/

    c.  /nɔɪ

ɔɪ

ɔɪ

ɔɪ/ 

9.  Oil 

a.  /ɔ

ɔɔ

ɔ:l/     b.  

 /ɔɪ

ɔɪ

ɔɪ

ɔɪl/

    c.  /ʊ

ʊʊ

ʊəl/ 

10. Turn 

a.  /tʌ

ʌʌ

ʌn/    b. 

 /tɜ

ɜɜ

ɜ:n/

    c.  /tʊ

ʊʊ

ʊn/ 

11. Fort 

a.  /fɜ

ɜɜ

ɜ:t/     b.  /fʌʌʌʌt/     c. 

 /fɔ

ɔɔ

ɔ:t/