'Phonetics' Quiz

This is a intermediate-level quiz containing 10 multichoice questions from our 'pronunciation' quiz category. Simply answer all questions and press the 'Grade Me' button to see your score. This exercise is also available as a printable worksheet.

Phonetics

Exercise Instructions: Choose the correct phonetic transcription.

Q1 - Fat
Q2 - Rock
Q3 - Up
Q4 - Far
Q5 - Try
Q6 - Toy
Q7 - Their
Q8 - Mouth
Q9 - Sure
Q10 - Been

Printable Worksheet

Instructions: Choose the correct phonetic transcription.

Q1 - Fat
 
/fɔ:t/
 
/fæt/
Q2 - Rock
 
/rɒk/
 
/rʊk/
Q3 - Up
 
/ʊp/
 
/ʌp/
Q4 - Far
 
/fɑ:/
 
/fɜ:/
Q5 - Try
 
/treɪ/
 
/traɪ/
Q6 - Toy
 
/tʊə/
 
/tɔɪ/
Q7 - Their
 
/ðeə/
 
/ðəʊ/
Q8 - Mouth
 
/maʊθ/
 
/məʊθ/
Q9 - Sure
 
/ʃɔɪ/
 
/ʃʊə/
Q10 - Been
 
/bɪn/
 
/bi:n/

Trustpilot