Preposition 'Through' - Phrasal Verb Quiz

Quiz for Preposition: 'through'

Choose the correct definition for each phrasal verb...

'See through' means...
'Go through' means...
'Plow through' means...
'Come through' means...
'Break through' means...
'Get through' means...
'Carry through' means...
'Romp through' means...
'Take through' means...
'Run through' means...